शैक्षणिक  वर्ष  २०१८-१९ सेवाजेष्ठता यादी
क्र नाव जन्मतारीख पद नेमणूक  दिनांक शैक्षणिक  पात्रता वर्ष व्यावसायिक पात्रता
सौ. गवळी मंदाकिनी चंद्र्कांत १९/०६/१९६१ माजी मुख्याध्यापक २/११/१९७९    शिक्षक १/११/२०११ मुख्याध्यापक SSC,        BA- 200६ D.ED
सौ. सावर्डेकर  अपर्णा संतोष २८/०३/१९७३ मुख्याध्यापक १२/०६/१९९६ शिक्षक HSC      MA- २०१४ D.ED
सौ. जाधव निर्मला  दिनेश ०८/०७/१९७६ शिक्षक १३/०६/१९९६  शिक्षक HSC १९९३      MA२००१ D.ED
सौ. ठाकरे वैशाली विठ्ठल ०७/०६/१९७२ शिक्षक ०७/०७/१९९७  शिक्षक HSC  १९९३ ,BA- D.ED
सौ.कोळी सुवर्णा सोपान २५/०९/१९७५ शिक्षक ०८/०७/१९९७  शिक्षक SSC   1991,      MA 2011 D.ED
सौ.राठोड मंगला किशोर ०२/०६/१९७३ शिक्षक १/०७/१९९९ शिक्षक SSC,        BA D.ED
सौ. कुमावत रजनी पांडुरंग २१/०४/१९७३ शिक्षक ०२/०७/१९९९ शिक्षक HSC        ,BA D.ED
सौ.साळवे विजया विजय    समायोजित २८/०८/१९७१ शिक्षक ०१/१२/२००४            शिशु ज्ञानमंदिर १/०८/२००० HSC,         BA D.ED
सौ.गुप्ते वैशाली अजय समायोजित २२/०१/१९६८ शिक्षक १८/०१/२००५         गांवदेवी विदयामंदिर११/०७/१९९६ SSC 1983    ,BA D.ED
१० सौ. पवार सायली सतिश  समायोजित ३०/०६/१९७२ शिक्षक १३/०३/२००७        गांवदेवी विदयामंदिर १/०८/१९९१ SSC      1988        ,BA2009 D.ED
११ सौ.मोहिते कमल मनोहर समायोजित १०/१०/१९७२ शिक्षक ११/११/२००८         गांवदेवी  विदयामंदिर   १९/०९/१९९१ SSC        ,BA D.ED
१२ सौ. साक्षी सिद्धार्थ पवार समायोजित २९/१०/१९७५ शिक्षक २०/०६/२०११   शिशुज्ञानमंदिर  १३/०६/१९९६ HSC 1993      ,MA D.ED
१३ सौ. चव्हाण मुग्धा अभिजितसमायोजित ०३/०१/१९७८ शिक्षक १६/०९/२०११       शिशुधाम ०८/०६/१९९८ HSC  1995      BA D.ED
१४ सौ. पोतदार कविता किरण समायोजित १५/०६/१९६८ शिक्षक ०६/०८/२०१३        गांवदेवी विदयामंदिर १५/०६/१९८९ SSC            ,BA D.ED
१५ सौ. व्यवहारे सदिच्छा अनिल   समायोजित ३१/०७/१९७६ शिक्षक ०९/१२/२०१४           शिशुज्ञान १/०७/१९९५ चंदनवाडी २५/१/२०११ HSC   1993  ,MA1999 D.ED
१६ सौ. केळजी सेजल संजय समायोजित २७/०१/१९७६ शिक्षक ११/१२/२०१५         श्रीनगर  विदयामंदिर HSC 1995      ,BA 2001 D.ED
१७ सौ.पंकजा शशिकांत राजे समायोजित ०९/०३/१९७० शिक्षक ०१/०१/२०१९               सहकार बालक विदयालय,कल्याण ११/०६/१९८८ SSC,        BA D.ED